• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dokumenty - Szkoła Doktorska

*Szanowni Państwo,
informujemy, że postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.). 

Uchwała Senatu Nr 24/2023 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia trybu działania i sposobu postępowania rady dyscypliny naukowej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w WUM

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 24/2023 - tryb działania i sposób postępowania rad dyscyplin naukowych w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w WUM

Uchwała Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu ws. rekomendacji dotyczących rozprawy doktorskiej przygotowywanej w formie cyklu publikacji

Uchwała Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu ws. zasad wyróżniania rozprawy doktorskiej

Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w jęz. angielskim

Oświadczenie kandydata do stopnia dot.  braku wspólnego dorobku publikacyjnego z kandydatami na recenzentów

Wzór strony tytułowej

Sugestia układu rozprawy doktorskiej

Osoba ubiegająca się nadanie stopnia doktora składa w Dziale Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów:
- wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023), skierowany do Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu.

Kandydat dołącza do wniosku następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023 z dnia 25 września 2023 roku Tryb działania i sposób postępowania rad dyscyplin naukowych w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - tj. kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
2) oświadczenie, w którym Kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o stopień doktora (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023),
3) rozprawę doktorską zatwierdzoną przez Promotora w pięciu egzemplarzach drukowanych dwustronnie! (praca doktorska powinna zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wpisane na odwrocie strony tytułowej) oraz trzech egzemplarzach na nośniku elektronicznym (opatrzone podpisem promotora w rogu strony tytułowej, a także na płytach), a także streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim (również w wersji elektronicznej edytowalnej – może być przesłane mailem lub nagrane na płycie razem z pracą),
4) w przypadku publikacji wieloautorskich - oświadczenia współautorów określające indywidualny wkład Kandydata w powstawanie publikacji, czyli określenie udziału w przygotowaniu koncepcji, metodyki, wykonaniu badań, interpretacji wyników itp., z określeniem % udziału każdego autora w ich powstanie (merytoryczny i procentowy),
5) w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowywanej w postaci cyklu publikacji, gdy cykl zawiera publikacje w języku angielskim, wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie obszernego fragmentu rozprawy doktorskiej w języku innym niż język polski (dotyczy cyklu publikacji jeśli co najmniej jedna z nich była w języku obcym) (wg wzoru),
6) podpisany przez Promotora ogólny raport z badania antyplagiatowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2024 Rektora WUM z dnia 12 lutego 2024 r., wraz z oceną promotora, że rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną,
7) oświadczenie autora pracy (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Procedury Antyplagiatowej),
8) pozytywną opinię na temat rozprawy doktorskiej sporządzoną przez promotora lub promotorów (nie dotyczy promotora pomocniczego) (według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023),
9) dokument w postaci certyfikatu/zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
Wykaz certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
10) oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora, ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie (wg wzoru), a jeśli toczyło się - dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania,
11) informację o dorobku publikacyjnym Kandydata (analizę bibliometryczną przygotowaną przez Bibliotekę Główną WUM),
12) zaświadczenie ze Szkoły Doktorskiej o ukończeniu kształcenia w Szkole,
13) kwestionariusz (wg wzoru),
14) oświadczenie RODO (wg wzoru),
15) potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej (wg wzoru),
16) w przypadku monografii - opinię lub zaświadczenie z Komisji Bioetycznej,
17) oświadczenie do biblioteki (wg wzoru)
18) w przypadku cyklu publikacji - oświadczenie o ogólnym dostępie do publikacji