• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Egzaminy

Egzamin weryfikacji efektów uczenia sie dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020:
Zakres egzaminu
Instrukcja do egzaminu

Informacja Studium Języków Obcych WUM odnośnie egzaminu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020: 
https://sjo.wum.edu.pl/node/288

Informacja dotycząca opłaty za przeprowadzenie egzaminu z języka obcego w trybie eksternistycznym dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu:
Zarzadzenie Rektora nr 151 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzenie egzaminów z języka obcego
Wykaz certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2