• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dokumenty

Zasady prowadzenia przewodu doktorskiego:

Rozprawa doktorska w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów (opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez Ministra właściwego do spraw nauki);

Wymogi ustalone przez Radę WNoZ dotyczące rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji:
1) cykl stanowią przynajmniej 3 publikacje w czasopismach naukowych z listy ministerialnej,
2) kandydat na stopień doktora musi być pierwszym autorem przynajmniej w dwóch z nich,
3) co najmniej dwie publikacje muszą być pracami oryginalnymi,
4) zalecane jest, aby przynajmniej jedna praca, opublikowana była w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.

Wymogi ustalone przez Radę II WL dotyczące rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji:
Cykl publikacji składa się z minimum 2 prac oryginalnych (Doktorant jako pierwszy autor) opublikowanych w czasopiśmie z listy ministerialnej (nie wchodzące w skład dorobku będącego podstawą wszczęcia przewodu doktorskiego).

Wymogi ustalone przez Radę I WL dotyczące rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji:
Cykl publikacji składa się przynajmniej z 2 publikacji, spośród których:
- co najmniej w 2 publikacjach kandydat jest pierwszym autorem,
- co najmniej 1 publikacja posiada impact factor, a kandydat jest pierwszym autorem tej publikacji,
- sumaryczna liczba punktów MNiSW z cyklu publikacji będącego rozprawą doktorską nie może być mniejsza niż 35,
- co najmniej 1 publikacja jest oryginalnym artykułem naukowym tj. prezentuje wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, technicznym, lub analitycznym a kandydat jest pierwszym autorem tej publikacji.

Złożenie rozprawy doktorskiej:

Do Działu Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów do Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu składane są:
- oprawione (twarda oprawa) 4 egzemplarze rozprawy, drukowane dwustronnie! (*2 egzemplarze dla Recenzentów 2 dla Działu) (podpisane przez promotora w dolnym rogu strony tytułowej),
- wersja elektroniczna pracy (3 płyty) (w formacie PDF, plik należy nazwać wg wzoru: „nazwisko_imię_praca_doktorska_rdnoz_wum.pdf”) (płyty podpisane przez promotora);

Wraz z pracą powinny zostać złożone: 
- opinia promotora (wzór)
- streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim (również w wersji elektronicznej edytowalnej – może być przesłane mailem lub nagrane na płycie razem z pracą),
- oświadczenie do biblioteki (wzór),
- raport z badania plagiatowego (podpisany przez promotora) - procedura,
- oświadczenie autora pracy - załącznik do procedury antyplagiatowej,
- w przypadku rozprawy w formie cyklu publikacji – analiza bibliometryczna publikacji wchodzących w skład cyklu sporządzona przez Bibliotekę Główną WUM.  

Praca doktorska powinna zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wpisane na odwrocie strony tytułowej. 
Praca powinna być drukowana dwustronnie!!

Wzór strony tytułowej 

W przypadku pracy w formie cyklu publikacji, należy włączyć do rozprawy jako załączniki, oświadczenia współautorów (wzór).
Gdy publikacja ma więcej niż 5 współautorów, należy przedłożyć swoje oświadczenie określające własny indywidulany wkład oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

Sugestia układu rozprawy doktorskiej

W przypadku gdy cykl zawiera publikacje w języku angielskim należy złożyć podanie (wzór) o przedstawienie obszernego fragmentu rozprawy w języku angielskim.