• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dokumenty - Uczelniane Studium Doktoranckie

*Szanowni Państwo,
informujemy, że postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.). 

Uchwała Senatu Nr 24/2023 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia trybu działania i sposobu postępowania rady dyscypliny naukowej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w WUM

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 24/2023 - tryb działania i sposób postępowania rad dyscyplin naukowych w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w WUM

Uchwała Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu ws. rekomendacji dotyczących rozprawy doktorskiej przygotowywanej w formie cyklu publikacji

Uchwała Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu ws. zasad wyróżniania rozprawy doktorskiej

Oświadczenie kandydata do stopnia dot. braku wspólnego dorobku publikacyjnego z kandydatami na recenzentów

Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w jęz. angielskim

Wzór strony tytułowej

Sugestia układu rozprawy doktorskiej

Zalecenia Uczelnianego Studium Doktoranckiego dot. przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

Osoba, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora, składa w Dziale Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów:
- wniosek o wyznaczenie promotora (według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023), skierowany do Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu,
- wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego, w przypadku Jego obecności w postępowaniu, (według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023), skierowany do Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu.

Wniosek o wyznaczenie promotora, ewentualnie o wyznaczenie promotora pomocniczego, należy złożyć w trakcie swoich studiów doktoranckich, nie później jednak niż do końca siódmego semestru!

Do wniosku załącza się:
1) oświadczenie proponowanego promotora (wg wzoru),
2) w przypadku osoby proponowanego promotora spoza Uczelni wymagane jest dołączenie do wniosku informacji o Jego działalności naukowej oraz kwestionariusza (wg wzoru),
3) w przypadku osoby proponowanego promotora pomocniczego spoza Uczelni wymagane jest dołączenie do wniosku informacji o Jego działalności naukowej oraz kwestionariusza (wg wzoru),
4) oświadczenie RODO (wg wzoru),
5) potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej (wg wzoru), 
6) kwestionariusz (wg wzoru),
7) ocenę stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej (wg wzoru).

Po podjęciu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu uchwały o wyznaczeniu promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora oraz uchwały o wyznaczeniu promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (w przypadku Jego obecności w postępowaniu) osoba ubiegająca się nadanie stopnia doktora składa w Dziale Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów:

- wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023), skierowany do Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu.

!!! W przypadku rozprawy składanej w postaci cyklu publikacji przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie obszernego fragmentu rozprawy doktorskiej w języku innym niż język polski (dotyczy cyklu publikacji jeśli co najmniej jedna z nich była w języku obcym) (wg wzoru).

Kandydat dołącza do wniosku następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023 z dnia 25 września 2023 roku Tryb działania i sposób postępowania rad dyscyplin naukowych w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - tj. kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
2) oświadczenie, w którym Kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o stopień doktora (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023),
3) rozprawę doktorską zatwierdzoną przez Promotora w pięciu egzemplarzach drukowanych dwustronnie! (praca doktorska powinna zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wpisane na odwrocie strony tytułowej) oraz trzech egzemplarzach na nośniku elektronicznym (opatrzone podpisem promotora w rogu strony tytułowej, a także na płytach), a także streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim (również w wersji elektronicznej edytowalnej – może być przesłane mailem lub nagrane na płycie razem z pracą),
4) w przypadku publikacji wieloautorskich - oświadczenia współautorów określające indywidualny wkład Kandydata w powstawanie publikacji, czyli określenie udziału w przygotowaniu koncepcji, metodyki, wykonaniu badań, interpretacji wyników itp., z określeniem % udziału każdego autora w ich powstanie (merytoryczny i procentowy),
5) podpisany przez Promotora ogólny raport z badania antyplagiatowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2024Rektora WUM z dnia 12 lutego 2024 r., wraz z oceną promotora, że rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną,
6) oświadczenie autora pracy (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Procedury Antyplagiatowej),
7) pozytywną opinię na temat rozprawy doktorskiej sporządzoną przez promotora lub promotorów (nie dotyczy promotora pomocniczego) (według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do załącznika do Uchwały Senatu Nr 24/2023),
8) dokument w postaci certyfikatu/zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
Wykaz certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
9) oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora, ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie (wg wzoru), a jeśli toczyło się - dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania,
10) informację o dorobku publikacyjnym Kandydata (analizę bibliometryczną przygotowaną przez Bibliotekę Główną WUM),
11) zaświadczenie z Uczelnianego Studium Doktoranckiego,
12) w przypadku monografii - opinię lub zaświadczenie z Komisji Bioetycznej,
13) oświadczenie do biblioteki (wg wzoru),
14) w przypadku cyklu publikacji - oświadczenie o ogólnym dostępie do publikacji.