• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Akty prawne

Jednostki uprawnione do nadawania stopni naukowych: Załącznik nr 1

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań wszczynanych do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
(w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.):

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) Załącznik nr 2
  2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) Załącznik nr 3
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnieć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z 2011 r. nr 196 poz. 1165). Załącznik nr 4

 Akty prawne mające zastosowanie do postępowań wszczynanych po 30 września 2019 r.:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.). Załącznik nr 5
  2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) Załącznik nr 6

Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych: Załącznik nr 7   Załącznik nr 8

 

Komunikat Centralnej Komisji dotyczący postępowań o nadanie tytułu profesora https://www.ck.gov.pl/news/id/15.html

Regulamin oceny jakościowej projektów RDNF