• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Postępowania habilitacyjne wszczęte po 30 września 2019 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.). 

Uchwała Senatu Nr 24/2023 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia trybu działania i sposobu postępowania rady dyscypliny naukowej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w WUM

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 24/2023 - tryb działania i sposób postępowania rad dyscyplin naukowych w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w WUM

Uchwała Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu ws. kryteriów dotyczących wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r.

Formularz kwalifikacyjny dla Kandydatów do stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zdrowiu 

Informacja dot. sposobu i możliwości składania dokumentów do Rady Doskonałości Naukowej - procedura habilitacyjna - 10.2023

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Informacja dla Kandydatów spoza WUM:
Jeżeli Kandydat nie jest pracownikiem Uczelni, Rada Dyscypliny po otrzymaniu jego wniosku, ale przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego odbiera od Kandydata pisemne zobowiązanie własne (wzór deklaracji) lub zatrudniającej go uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, lub instytutu międzynarodowego, który będzie ponosić koszty postępowania, do zawarcia z Uczelnią umowy, określającej sposób finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego i terminów zapłaty tych kosztów (kalkulacja kosztów).
Po podjęciu uchwały z Kandydatem zawierana jest umowa (wzór umowy), którą w imieniu Uczelni podpisuje Przewodniczący.

Kandydat do stopnia dr hab. Wniosek kandydata Autoreferat Skład komisji Uchwała Rady
dr n. ekon. Magdalena Bogdan [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. roln. Beata Sińska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. o zdr. Ewa Kobos [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Iwona Boniecka [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. roln. Danuta Gajewska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. hum. Marta Małgorzata Rzadkiewicz [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. hum. Tomasz Sobierajski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Weronika Bzikowska-Jura [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Anna Hadamus [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr inż. Agata Stobnicka-Kupiec [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Grażyna Bączek [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o kult. fiz. Radosław Rutkowski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Lena Serafin [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Beata Dziedzic [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. ekon. Mira Lisiecka-Biełanowicz [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. roln. Elżbieta Maćkiw [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Ewa Rzońca [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Małgorzata Stefaniak [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. hum. Joanna Kobosko [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Urszula Religioni [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Mariusz Jaworski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Dorota Lasota [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Barbara Baranowska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. prawnych Anna Augustynowicz [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. fiz. Maria Sobol [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Piotr Leszczyński [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]